background
CAFE
background
สารบัญ : ข้อมูลการตลาดร้านกาแฟ
รายละเอียด  หน้า
 สถานการณ์การแข่งขัน  ปี 2559-2561 1
 Market Summary  5
     – โอกาส / อุปสรรค
 กลยุทธ์ระดับองค์กร ปี 2559-2561
     สตาร์บัคส์
6
     คาเฟ่ อเมซอน
7
     ทรู คอฟฟี่
 8
     อินทนิล 10
 มูลค่าตลาด ปี 2557-2561 11
 ส่วนแบ่งตลาด ปี 2557-2561 11
 ส่วนประสมทางการตลาด ปี 2559-2561
     ผลิตภัณฑ์  13
     ราคา  18
     ช่องทางจัดจำหน่าย  18
     การส่งเสริมการตลาด  23
 แนวโน้ม 38
ข้อมูลการตลาด รายละเอียด  จำนวนหน้า Updated ราคา
ร้านกาแฟ  คลิ๊ก 38
30/12/61
550
background
  • บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • 4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
  • Marketing Information Service
OUR CLIENTS